Kinematyka – wzory, prawa i zasady fizyki

Accent Dictionary - słownik poprawnej wymowy w języku angielskim.


Najważniejsze wzory kinematyki:Wzory z fizyki - gimnazjum


Układ odniesienia i położenie ciała

Układem odniesienia nazywamy ciało, względem którego określamy położenie innych ciał.

Położenie ciała określamy podając jego współrzędne:

a) dla ruchu po prostej – jedną współrzędną x na osi liczbowej,
b) dla ruchu po płaszczyźnie – dwie współrzędne (x, y) w układzie prostokątnym XY
c) dla ruchu w przestrzeni – trzy współrzędne (x, y, z)

Początek układu współrzędnych wybieramy zwykle w układzie odniesienia.

Pojęcie ruchu w fizyce

Ciało porusza się, jeżeli zmienia swoje położenie względem układu odniesienia  w określonym czasie.

Ruch jest pojęciem względnym. Ciało może znajdować się względem jednego układu odniesienia w ruchu, a względem drugiego w spoczynku.

Torem nazywamy linię zakreśloną przez wybrany punkt poruszającego się ciała.

Podział ruchów ze względu na tor:

Ruch:

  • Prostoliniowy
  • Krzywoliniowy
    • Ruch po okręgu

Droga jest to długość odcinka toru między dwoma wybranymi położeniami.

Wektor przesunięcia jest to wektor o początku w punkcie odpowiadającym położeniu początkowemu ciała, a końcu w punkcie odpowiadającym położeniu końcowemu ciała.

Ruch jednostajny prostoliniowy

Ruch jednostajny prostoliniowy to taki ruch, którego torem jest linia prosta, a ciało w jednakowych odcinkach czasu przebywa jednakową drogę. W ruchu jednostajnym prostoliniowym droga jest proporcjonalna do czasu trwania ruchu.

Prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym

Prędkość jest to wielkość wektorowa o kierunku i zwrocie zgodnym z kierunkiem i zwrotem wektora przesunięcia, a wartość obliczmy dzieląc długość wektora przesunięcia r przez czas t, w którym to przesuniecie nastąpiło.

V = \frac{\Delta_r}{t}

V – prędkość
\Delta_r – długość wektora przesunięcia
t – czas

W ruchu  prostoliniowym, gdy zwrot prędkości nie zmienia się, długość wektora przesunięcia \Delta_r  jest równa przebytej drodze s.

Wartość prędkości można wtedy obliczyć dzieląc drogę przez czas, w którym ta droga została przebyta.

V = \frac{s}{t}

V – prędkość
s – droga
t – czas

Jednostką prędkości jest 1 m/s. Ciało porusza się z prędkością 1 m/s, jeżeli  drogę 1 metra przebędzie w ciągu 1 sekundy.

Prędkość w ruchu jednostajnym, prostoliniowym nie zmienia się.

Przyspieszenie

Wartość przyspieszenia obliczamy dzieląc zmianę prędkości przez czas, w którym ta zmiana nastąpiła:

a = \frac{\Delta_V}{t}

\Delta_V = (V_k - V_p)

a – przyspieszenie
\Delta_V – zmiana prędkości
V_k – prędkość końcowa
V_p – prędkość początkowa
t – czas

Jednostką przyspieszenia jest  1 m/s2. Przyspieszenie ciała ma wartość  1 m/s2,  jeżeli  w ciągu 1 sekundy  prędkość  zmienia się  o 1 m/s .

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy

W ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym prędkość rośnie w ciągu jednej sekundy o tę samą wartość. Przyspieszenie w tym ruchu ma stałą wartość.

Prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym bez prędkości początkowej:

V = a \cdot t

a – przyspieszenie
t – czas

Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym bez prędkości początkowej:

s = \frac{a \cdot t^2}{2}

a – przyspieszenie
t – czas

 

UDOSTĘPNIJ LINK:
Facebooktwittergoogle_plusmail