Zwierciadła sferyczne: wklęsłe i wypukłe

Zwierciadło sferyczne to rodzaj zwierciadła optycznego, którego powierzchnia stanowi część gładkiej kuli. Jeżeli powierzchnią odbijającą jest powierzchnia wewnętrzna kuli to mamy do czynienia ze zwierciadłem wklęsłym. Gdy powierzchnią odbijającą jest powierzchnia zewnętrzna jest to zwierciadło wypukłe.

  • Osią optyczną zwierciadła nazywamy prostą przechodzącą przez środek krzywizny i środek zwierciadła.
  • Ognisko zwierciadła to punkt, którym skupiając się promienie równoległe do osi optycznej po odbiciu od zwierciadła kulistego
  • Ogniskowa zwierciadła to odległość ogniska od zwierciadła

Ogniskowa zwierciadła jest równa połowie promienia krzywizny: f=r/2​

f – ogniskowa
r – promień krzywizny.

Przy konstruowaniu obrazów w zwierciadle wklęsłym korzystamy z promieni których bieg  po odbiciu od zwierciadła możemy określić:

  1. promień równoległy po odbiciu od zwierciadła przechodzi przez ognisko,
  2. promień przechodzące przez ognisko po odbiciu od zwierciadła jest równoległy do osi optycznej,
  3. promień przechodzący przez środek krzywizny biegnie po odbiciu po tej samej prostej,
  4. promień padający na zwierciadło w punkcie przecięcia zwierciadła z osią optyczną odbija się względem niej symetrycznie

Równanie zwierciadła:

1/f=1/x+1/y​

f – ogniskowa zwierciadła
x – odległość przedmiotu od zwierciadła
y – odległość obrazu od zwierciadła.

Promienie równoległe do osi optycznej po odbiciu od zwierciadła kulistego wklęsłego są rozbieżne, a ich przedłużenia przecinają się w ognisku pozornym tego zwierciadła.