Rzut poziomy

Rzut poziomy to ruch ciała wyrzuconego w kierunku poziomym z pewnej wysokości np. ruch wyrzuconego prosto kamienia kiedy stoimy nad przepaścią lub zrzuconej z samolotu bomby. W uproszczeniu możemy przyjąć, że rzut poziomy składa się z dwóch występujących jednocześnie ruchów: ruchu jednostajnego z prędkością początkową w kierunku poziomym oraz ruchu jednostajnie przyspieszonego (swobodnego spadku) w kierunku pionowym pod wpływem grawitacji.

Zauważmy, że ciało pozostanie w ruchu do momentu upadku (przy kiedy jego wysokość osiągnie 0) a więc dokładnie tak samo jak w swobodnym spadaniu:

$latex \large t = \sqrt{\frac{2 \cdot h_o}{g}} $

Zasięg rzutu poziomego możemy obliczyć mnożąc czas ruchu przez prędkość początkową ciała w kierunku poziomym.

$latex \large Z = V_o \cdot t$

$latex \large Z = V_o \sqrt{\frac{2 \cdot h_o}{g}} $

Wartość prędkości w dowolnym momencie ruchu możemy obliczyć z twierdzenia Pitagorasa znając jej składowe poziomą oraz pionową.

$latex \large V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}$

$latex \large V_x = V_0$

$latex \large V_y = g \cdot t$

$latex \large V = \sqrt{V_0^2 + (gt)^2}$

Zastosowane uproszczenia w modelu rzutu poziomego dotyczą: pominięcia oporów powietrza, efektów ruchu obrotowego ziemi oraz założenie jednorodności pola grawitacyjnego Ziemi.