Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy leszekbober.pl jest dostępny pod adresem https://leszekbober.pl. Sklep jest prowadzony przez Sprzedawcę.

2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę https://leszekbober.pl. Sklep udostępnia formularz kontaktowy pod adresem: https://leszekbober.pl/kontakt/.

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabrania się wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.

4. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

  • Sklep internetowy, zwany dalej „Sklepem”, prowadzony przez Paweł Bober, ul Postępu 10/168, 02-676 Warszawa, kontakt@leszekbober.pl zwanym dalej Sprzedawcą
  • Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów.
  • Produkt – dostępne w Sklepie treści cyfrowe, będące przedmiotem sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  • Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady zakupów w Sklepie.

§ 2 Usługi świadczone przez sklep

Sklep świadczy następujące usługi:

a. umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu,

b. udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie,

c. dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną.

§ 3 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu internetowego jest wymagane:

a) Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (np. Chrome, Firefox, itp),

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

c) wlączona obsługa plików cookie,

2. Sklep nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron serwisu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych.

3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 4 Zakupy w Sklepie

1. Ceny Produktów w Sklepie są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Sprzedawca jest zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT

2. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, której wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się.

3. Dostarczenie zamówionych treści cyfrowych odbywa się przez udostępnienie linku do produktu w wiadomości email – przewidywany czas dostawy to jeden dzień roboczy od otrzymania potwierdzenia dokonania płatności przez Sklep.

4. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia . Koszty są wskazane w trakcie procesu składania zamówienia, przed potwierdzeniem zamówienia. Koszt dostawy ponosi Klient.

5. Proces zakupów składa się z pięciu etapów: 1. wybór Produktu, 2. złożenie zamówienia, 3. wybór formy płatności i dostawy, 4. potwierdzenie złożenia zamówienia, 5. płatność.

6. Zakupu w Sklepie można dokonać zarówno Klient posiadający konto w Sklepie, jak Klient nieposiadający konta. W czasie składania zamówienia należy podać niezbędne do wykonania umowy i dostarczenia przesyłki dane.

7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.

8. Na zamówione produkty Sklep wystawia fakturę (bez VAT – stawka ZW).

§ 5 Formy płatności za zamówienie.

1. Sklep oferuje następujące formy płatności za zamówienie:

a) Przelew standardowy,

b) Hotpay – szybkie płatności

2. Zamówienia nie opłacone w ciągu 48h zostają anulowane.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Kupujący może zwrócić zamówiony towar bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, pod warunkiem, że produkt ten nie był używany. Należy przesłać go na nasz adres wraz z dowodem zakupu. Gwarantujemy zwrot pieniędzy w terminie 14 dni od momentu otrzymania zwrotu. Zwracający ponosi koszt przesyłki.

§ 7 Reklamacje

1. Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany.

2. Aby złożyć reklamację, należy posiadać dowód zakupu i poinformować sklep za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Klient zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 8 Ochrona danych osobowych

  1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
  2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy.
  3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn, takich jak usprawnienie działalności serwisu, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozpoczęcie świadczenia nowych usług lub zmiana przepisów prawa. Użytkownicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach.

ODSTĄPENIE OD UMOWY PRODUKTY CYFROWE

Zgodnie z art 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Po ściągnięciu ebooka (treść cyfrowa) konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Polityka prywatności dostępna jest na stronie: Polityka prywatności