Kinematyka – wzory, prawa i zasady fizyki


Najważniejsze wzory kinematyki:Wzory z fizyki - gimnazjum


Uwaga: Jeżeli szukasz również wzorów i zagadnień z działu dynamika – zapraszam na podstronę z materiałami z dynamiki.

Układ odniesienia i położenie ciała

Układem odniesienia nazywamy ciało, względem którego określamy położenie innych ciał.

Położenie ciała określamy podając jego współrzędne:

a) dla ruchu po prostej – jedną współrzędną x na osi liczbowej,
b) dla ruchu po płaszczyźnie – dwie współrzędne (x, y) w układzie prostokątnym XY
c) dla ruchu w przestrzeni – trzy współrzędne (x, y, z)

Początek układu współrzędnych wybieramy zwykle w układzie odniesienia.

Pojęcie ruchu w fizyce

Ciało porusza się, jeżeli zmienia swoje położenie względem układu odniesienia  w określonym czasie.

Ruch jest pojęciem względnym. Ciało może znajdować się względem jednego układu odniesienia w ruchu, a względem drugiego w spoczynku.

Torem nazywamy linię zakreśloną przez wybrany punkt poruszającego się ciała.

Podział ruchów ze względu na tor:

Ruch:

  • Prostoliniowy
  • Krzywoliniowy
    • Ruch po okręgu

Droga jest to długość odcinka toru między dwoma wybranymi położeniami.

Wektor przesunięcia jest to wektor o początku w punkcie odpowiadającym położeniu początkowemu ciała, a końcu w punkcie odpowiadającym położeniu końcowemu ciała.

kinematyka

Ruch jednostajny prostoliniowy

Ruch jednostajny prostoliniowy to taki ruch, którego torem jest linia prosta, a ciało w jednakowych odcinkach czasu przebywa jednakową drogę. W ruchu jednostajnym prostoliniowym droga jest proporcjonalna do czasu trwania ruchu.

Prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym

Prędkość jest to wielkość wektorowa o kierunku i zwrocie zgodnym z kierunkiem i zwrotem wektora przesunięcia, a wartość obliczmy dzieląc długość wektora przesunięcia r przez czas t, w którym to przesuniecie nastąpiło.

\(V = \frac{\Delta_r}{t} \)

\(V \) – prędkość
\(\Delta_r \) – długość wektora przesunięcia
\(t \) – czas

W ruchu  prostoliniowym, gdy zwrot prędkości nie zmienia się, długość wektora przesunięcia \(\Delta_r \) jest równa przebytej drodze s.

Wartość prędkości można wtedy obliczyć dzieląc drogę przez czas, w którym ta droga została przebyta.

\(V = \frac{s}{t} \)

\(V \) – prędkość
\(s\) – droga
\(t \) – czas

Jednostką prędkości jest 1 m/s. Ciało porusza się z prędkością 1 m/s, jeżeli  drogę 1 metra przebędzie w ciągu 1 sekundy.

Prędkość w ruchu jednostajnym, prostoliniowym nie zmienia się.

Przyspieszenie

Wartość przyspieszenia obliczamy dzieląc zmianę prędkości przez czas, w którym ta zmiana nastąpiła:

\(a = \frac{\Delta  V}{t} \)

\(\Delta V = (V_k – V_p) \)

\(a \) – przyspieszenie
\(\Delta V \) – zmiana prędkości
\(V_k \) – prędkość końcowa
\(V_p \) – prędkość początkowa
\(t \) – czas

Jednostką przyspieszenia jest  1 m/s2. Przyspieszenie ciała ma wartość  1 m/s2,  jeżeli  w ciągu 1 sekundy  prędkość  zmienia się  o 1 m/s .

Uwaga: Więcej informacji o przyspieszeniu i przykładowe zadanie znajdziesz na podstronie o przyspieszeniu.

 

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy

W ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym prędkość rośnie w ciągu jednej sekundy o tę samą wartość. Przyspieszenie w tym ruchu ma stałą wartość.

Prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym bez prędkości początkowej:

\(V = a \cdot t \)

\(a \) – przyspieszenie
\(t \) – czas

Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym bez prędkości początkowej:

\(s = \frac{a \cdot t^2}{2} \)

\(a \) – przyspieszenie
\(t \) – czas

UDOSTĘPNIJ LINK:
Facebooktwittermail