Wzory z fizyki

Poniżej znajdziecie zestawienie najważniejszych wzorów z fizyki w szkole podstawowej. Wzory te przydadzą się Wam w przygotowaniu do sprawdzianów z fizyki w klasach 7 i 8.

Właściwości materii

Gęstość\large \rho = \Large \frac{m}{V}
Ciśnienie\large p=\Large \frac{F}{s}
Ciśnienie hydrostatyczne\large p= \rho \cdot g \cdot h
Siła wyporu\large F_w = \rho \cdot g \cdot V

Oznaczenia symboli: \rho – gęstość, m – masa, V – objętość, p – ciśnienie, F – siła parcia, s – powierzchnia, g – przyspieszenie ziemskie, h – wysokość słupa wody, F_w – siła wyporu

Kinematyka

Prędkość\large V = \Large \frac{s}{t}
Przyspieszenie\large a=\Large \frac{\Delta V}{t}
Droga (ruch jednostajnie przyspieszony)\large s = \Large \frac{at^2}{2}

Oznaczenia symboli: V – prędkość, s – droga, t – czas, a – przyspieszenie

Dynamika

Druga zasada dynamiki\large F = a \cdot m
Siła ciężkości\large F= m \cdot g

Oznaczenia symboli: F – siła, a – przyspieszenie, m – masa, g – przyspieszenie ziemskie

Praca, moc, energia

Praca mechaniczna\large W = F \cdot s
Moc\large P=\Large \frac{W}{t}
Energia kinetyczna\large E_k= \Large \frac{mV^2}{2}
Zmiana energii potencjalnej grawitacji\large \Delta E_p = m \cdot g \cdot h

Oznaczenia symboli: W – praca, F – siła, s – przesunięcie, P – moc, t – czas, E_k – energia kinetyczna, m – masa, V – prędkość, \Delta E_p – zmiana energii potencjalnej grawitacji, h – wysokość

Termodynamika

Temperatura °F > °C\large T_c = \frac{5}{9} (T_f - 32)
Temperatura °C > °F\large T_f =32 + \frac{9}{5} T_c
Pierwsza zasada termodynamiki\large \Delta E_w= W + Q
Ciepło właściwe\large c = \Large \frac{Q}{c \cdot \Delta t}
Ciepło topnienia/krzepnięcia\large c_t = \Large \frac{Q}{m}
Ciepło parowania/skraplania\large c_p = \Large \frac{Q}{m}

Oznaczenia symboli: T_c – temperatura w skali Celsjusza, T_f – temperatura w skali Farenheita, \Delta E_w – zmiana energii wewnętrznej, W – praca wykonana nad systemem, Q – ciepło (przepływ cieplny), c – ciepło właściwe, \Delta t – zmiana temperatury, c_t – ciepło topnienia, m – masa, c_p – ciepło parowania

Prąd elektryczny

Natężenie prądu\large I =\Large \frac{q}{t}
Napięcie prądu\large U=\Large \frac{W}{q}
Prawo Ohma\large U = R \cdot I
Praca prądu\large W = U \cdot I \cdot t
Moc prądu\large P = U \cdot I
Opór połączenia szeregowego\large R = r_1 +r_2 + ... + r_n
Opór połączenia równoległego\large \frac{1}{R} = \frac{1}{r_1}+\frac{1}{r_2}+ ... + \frac{1}{r_n}

Oznaczenia symboli: I – natężenie prądu, q – ładunek elektryczny, t – czas, U – napięcie prądu, W – praca prądu, R – opór elektryczny, P – moc prądu, r_n – opór opornika n połączonych szeregowo i równolegle

Ruch drgający i falowy

Okres drgań\large T =\Large \frac{t}{n}
Częstotliwość\large f=\Large \frac{1}{T}
Okres drgań wahadła matematycznego\large T=2 \pi \sqrt{\Large \frac{l}{g}}
Prędkość fali\large V = \Large \frac{\lambda}{t}
Długość fali\large \lambda = \Large \frac{v}{f}

Oznaczenia symboli: T – okres drgań, t – czas drgań, n – liczba drgań, f – częstotliwość drgań, l – długość nici wahadła, g – przyspieszenie ziemski, V – prędkość fali, \lambda – długość fali

Optyka

Prawo odbicia\large \alpha = \beta
Ogniskowa zwierciadła sferycznego\large f=\Large \frac{r}{2}
Równanie zwierciadła\Large \frac{1}{f}=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}
Współczynnik załamania światła\large n = \Large \frac{V_1}{V_2}=\frac{sin\alpha}{sin\beta}
Zdolność skupiająca soczewki\large Z = \Large \frac{1}{f}

Oznaczenia symboli: \alpha – kąt padania, \beta – kąt odbicie, f – ogniskowa zwierciadła, r – promień krzywizny, x – odległość przedmiotu od zwierciadła, y – odległość obrazu od zwierciadła, n – współczynnik załamania światła, V_1 – prędkość światła w ośrodku 1, V_2 – prędkość światła w ośrodku 2, Z – zdolność skupiająca soczewki