Egzamin ósmoklasisty z fizyki

UWAGA: Na tej stronie znajdziesz informacje archiwalne o egzaminie ósmoklasisty z fizyki.

Od roku szkolnego 2022/2023 zrezygnowano z egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obowiązkowego: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia

W 2023 r. i w 2024 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony dla trzech przedmiotów egzaminacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

W uzasadnieniu projektu możemy przeczytać, że „Powyższe wynika przede wszystkim z postulatów zgłaszanych do Ministerstwa Edukacji i Nauki przez środowiska nauczycieli i rodziców, którzy wyrażali obawy, że egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu do wyboru powoduje konieczność skupienia się ucznia na jednym (wybranym) przedmiocie kosztem przedmiotów pozostałych. Nie bez znaczenia w tej sprawie pozostaje fakt, że do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych w sposób sprawny, obiektywny i sprawiedliwy wystarczą wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego na dotychczasowych zasadach, tj. wyniki egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.”

Aktualne informacje o egzaminie ósmoklasisty znajdziesz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (cke.gov.pl).

Od 2022 roku uczniowie klas ósmych będą musieli obowiązkowo podejść do egzaminu z dodatkowego przedmiotu do wyboru: fizyki, chemii, biologii, geografii lub historii. Rodzice ucznia najpóźniej do 30 września 2021 roku składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazując jeden z przedmiotów do wyboru np. fizykę.

Najważniejsze informacje o egzaminie

  • Egzamin ósmoklasisty z dodatkowego przedmiotu (np. fizyki) jest obowiązkowy, jest on warunkiem ukończenia szkoły podstawowej
  • Egzaminy ósmoklasisty nie mają określonej punktacji minimalnej. Nie można ich nie zdać ale ich wynik może być brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Jak wygląda egzamin ósmoklasisty z fizyki?

  • Składa się z 20-30 zadań otwartych i zamkniętych
  • Uczniowie mogą uzyskać maksymalnie 34 punkty, po ok. 50% za zadania otwarte i ok. 50% za zadania zamknięte
  • Zakres egzaminu obejmuje podstawę programową z fizyki
  • Na egzamin uczeń przynosi długopis lub pióro z czarnym tuszem
  • Przybory pomocnicze na egzaminie ósmoklasisty to linijka oraz kalkulator prosty
  • Na egzaminie nie wolno korzystać z urządzeń elektronicznych (np. telefony, smartwatche)

Laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej z fizyki wymienionej w wykazie MEN oraz laureaci konkursu przedmiotowego z fizyki o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z fizyki.

Przygotowujesz się do egzaminu ósmoklasisty z fizyki? Mam dla Ciebie dobrą wiadomość! Na mojej stronie znajdziesz – wymagania oraz materiały na egzamin ósmoklasisty z fizyki, które pomogą Ci w przygotowaniach.

Czy na egzaminie ósmoklasisty z fizyki będzie można korzystać z karty wzorów?

W odróżnieniu od egzaminu ósmoklasisty z chemii lub matury na egzaminie ósmoklasisty z fizyki nie przewidziano możliwości korzystania z kary wzorów jako przyboru pomocniczego.

Pomocne materiały